tehnički sekretar – sekretar direktora

 

 

TEHNIČKI SEKRETAR – SEKRETAR DIREKTORA

Ukupni fond časova (za grupnu nastavu) je 120 i realizuje se kroz 18-20 nedelja.

Obuhvata predmete: daktilografija (30 časova predavanja i 30 časova vežbi), sekretarsko poslovanje (10 časova), korespodencija (10 časova), pravopis (8 časova), poslovna kultura (10 časova) i uvod u računare (7 časova Windows-a i 8 časova Word-a).

Nastava daktilografije se izvodi kroz čitav ciklus, a za ostale predmete u odgovaraju}im periodima.

Predmeti se slušaju jedan za drugim, jedino računari mogu biti paralelno sa nekim od ovih predmeta (u sledećoj grupi računara na tom punktu).

Za svaki predmet postoji knjiga koja je obavezna i kupuje se kako se koji predmet sluša.

Individualna nastava obuhvata fond od 40 časova, 15 časova daktilografije, 10 časova Windows-a i Word-a, 10 časova korespondencije, 5 časova pravopisa, sekretarsko poslovanje i poslovnu kulturu polaznik sprema sam.

Po završenoj nastavi polažu se ispiti. Polaznici koji uspešno polože ispite dobijaju uverenje o završenom tečaju za tehničke sekretare.