krojenje i šivenje

KROJENJE I ŠIVENJE

POČETNI, PRODUŽNI 1, PRODUŽNI 2

U ciklusima od po 42 časa praktične nastave mogu biti na nivou početnog,  produžnog  I  ili  produžnog  II  tečaja.

Programi  obuhvataju uzimanje mere, krojenje i šivenje (ne po šnitu, već na materijalu) odgovarajućih vrsta odeće u zavisnosti od nivoa tečaja.

Za prvi model Univerzitet obezbeđuje materijal, a kasnije polaznici moraju doneti svoje materijale na čas.

Nastava se realizuje jednom nedeljno po 5-6 časova sa pauzom za kafu.

Polaznici početnog tečaja upoznaju se sa osnovama krojenja, korišćenja mašina i šiju jednostavnije oblike odeće, ne polažu završni ispit, a dobijaju dokaz o pohađanju tečaja.

Polaznici produžnih tečaja posebno polažu završni ispit, o čemu dobijaju odgovarajući dokaz.

 KANDIDATI KOJI ZAVRŠE SVA TRI NIVOA

KROJENJA I ŠIVENJA DOBIJAJU DIPLOMU I SERTIFIKAT STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZA KROJAČA.