ZDRAVSTVENA STRUKA

GERONTO DOMAĆICA I GERONTO NEGOVATELJICA

Ukupan fond časova je 240 i realizuje se u periodu od 3 meseca. U toku obuke , polaznik ima do 2 konsultacije sa dr. Velimirom Vešovićem , konsultacije se održavaju vikendom  ili radnim danom u Beogradu za individulane polaznike ( za grupe na terenu konsultacije u mestu upisa). Praktična nastava se održava u  domu za stara lica  ili u geronto centrima sa  kojima Univerzitet ima saradnju,  ili polaznik sam obezbeđuje praksu u istim. Na početku obuke se radi uvodni test, a na kraju se polaže test o usvojenim znanjima  kojim bi se stekao sertifikat o stručnoj osposobljenosti za gerontonegovateljicu. Po završenoj nastavi dobija se diploma i sertifikat .

GERONTODOMAĆICA I GERONTONEGOVATELJICA – 6 meseci

GERONTODOMAĆICA I GERONTONEGOVATELJICA – 9 meseci

 RAZLIKA IZMEĐU GERONTO DOMAĆICE I NEGOVATELJICE:

  • GERONTODOMAĆICA NEGUJE STARE I BOLESNE U NJIHOVIM DOMOVIMA,
  • NEGOVATELJICA NEGUJE STARE I BOLESNE U KONTROLISANIM USLOVIMA ( DOM ZA STARE).
  • NEGOVATELJICA MOŽE RADITI KAO GERONTODOMAĆICA, ALI GERONTODOMAĆICA NE MOŽE RADITI KAO NEGOVATELJICA.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA PRI UPISU :

  1. KOPIJA LIČNE KARTE
  2. KOPIJA DIPLOME ZAVRŠENE OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE
  3. KOPIJA IZVODA IZ MATIČNE KWIGE ROĐENIH
  4. SANITARNA KNJIŽICA